Naturreservat Fräkensjömyrarna

I naturreservatet kan man vandra i dagar genom ett landskap helt dominerat av den vilda naturens ljud och former.
Här kan man vandra i dagar genom ett landskap helt dominerat av den vilda naturens ljud och former. På våren kan du höra ljungpipare, trana och smålom ropa över myrarna och på natten hörs slagugglan.

På gränsen mellan Värmland och Dalarna breder Fräkensjömyrarnas stora myrkomplex ut sig över nära 30 kvadratkilometer. Nästan två tredjedelar av ytan är sedan 2001 skyddad som naturreservat.
Reservatet bildades för att bevara ett naturområde med dess värdefulla myrkomplex, skogsvegetation, hydrologi, biologiska mångfald och områdets vildmarkskaraktär. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Vägbeskrivning
Läge: Hagfors kommun, ca 18 km nordost om Hagfors.
Från Hagfors via Geijersholm. Sväng mot Gustavsfors. Vid en y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen. Efter byn Laggåsen finns skylt - Fräkensjömyrarna 5 km. Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen.

Naturvårdsbränningar
Tallskogarna i Fräkensjömyrarna bär spår av äldre skogsbränder. Många växter och djur trivs i den glesa, solvarma tallskogen efter en skogsbrand, och för några av dem är skogsbrand till och med ett måste för att de ska överleva. Länsstyrelsen gör naturvårdsbränningar som en del av skötseln av detta naturreservat. Mer information på: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/naturvardsbranningar/frakensjomyrarna---hagfors-kommun.html

Djur och växter
Myrar av olika slag sträcker ut sig i mångformiga stråk mellan de långsträckta nord-sydgående moränryggarna. Markvattenpåverkade kärr varvas med fattiga välvda mossar som bara får näring från nederbörden. Vanligast är dock den nordligt präglade så kallade aapamyren, som ibland utvecklar vackra system av ris- och gräsbevuxna strängar mellan trappsteg av mörka vattenfyllda flarkar.
I de fattigare delarna kan man finna arter som taggstarr, kallgräs, vitag och storsileshår. I de rikare partierna finns arter som småsileshår, gräsull, brunag, myggblomster, sumpnycklar, dvärglummer och björnbrodd. Just Björnbrodd växer hör på det sydligaste kända området.

Fågelfaunan i området har flera norrländska inslag. Bland annat häckar gluttsnäppa, grönbena, tretåig hackspett och slaguggla här. Även jorduggla, varfågel och småspov har siktats här under häckningsperioden. Tjäderpopulationen är relativt stark.
Flera nordliga dagfjärilsarter är kända härifrån, såsom klintvisslare och gulfläckig glanssmygare. Av vedlevande skalbaggar bör nämnas raggbock, bronshjon och skrovlig flatbagge. Björn, lo och varg kan förekomma i området.

Kultur
En lång historia av mänsklig närvaro finns i området trots vildmarksprägeln. På tidigt 1600-tal koloniserades skogsbygderna av många invandrande finnar. De tog upp svedjor i skogen och nyttjade myrarna till både slåtter och bete. Järnhanteringen nådde hit under 1700-talet och stora mängder skog omvandlades av kolare i skogen till träkol, inom en "kolmil" från hamrarna vid sjön Uppämten. Först på 1800-talet blev den grova timmerskogen intressant och naturskogarnas jätteträd föll för yxa och timmersvans.

Föreskrifter
I reservatet är det förbjudet att:
•skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
•plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
•ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd. Endast kvistar och grenar från marken får tas till brasved.
•fånga eller skada däggdjur, fåglar eller grod- och kräldjur liksom att skada deras bo och lekplatser eller ta ägg, fånga insekter eller andra ryggradslösa djur,
•framföra terränggående motorfordon annat än för uttransport av fälld älg,
•framföra bil annat än på upplåtna vägar,
•medföra husdjur som ej hålls kopplat,
•sätta upp tavla, skylt eller liknande,
•utan tillstånd av länsstyrelsen anordna tävling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark och vegetation.

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1777 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Fräkensjömyrarna
Adress
Kommun: Hagfors
Vägbeskrivning
Från Hagfors via Geijersholm; sväng vänster mot Gustavsfors. Vid en Y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen. Efter byn laggåsen finns skylten - Fräkensjömyrarna 5 km. Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen.
Tillbaka
Fräkensjömyrarna
Natur
Natursevärdheter
Vandra