Naturreservatet Norskog Skallberget

Artrik gammelskog
Norskog Skallberget
Reservatet är en del av Skallbergen, ett höghöjdsområde som omfattar flera toppar. Den högsta toppen inom Norskog Skallberget ligger 440 meter över havet och utgör östra delen av reservatet. Rätt igenom reservatet går Ravelsdalen. På höjderna är skogen talldominerad och gles, med gamla, senväxta och knotiga träd, medan graninslaget ökar nedåt branterna. Även granarna är äldre och senvuxna. Lövträd i form av björk och enstaka asp och sälg finns spritt i reservatet.

Området har en tydlig brandhistorik. Det finns många träd med brandljud. En torraka visar spår av fem bränder. Död ved finns i hela området, men störst volymer finns i granrikare områden. Det finns flera mindre myrpartier och surdråg i området.

Reservatet bildades för att bevara den värdefulla livsmiljön naturlig, gammal barrskog samt för att bevara missgynnade och hotade arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.

Djur och växter:
Området hyser ett antal signalarter som signalerar skyddsvärd skog. Bland annat finns tallticka. Den signalerar naturskogar med gamla träd och förekommer vanligen på träd som är 150 – 200 år eller mera. Doftskinn är en ”urskogsindikator”, eftersom den främst förekommer i helt eller nästan helt orörda skogar. Arten är en vednedbrytare som växer på undersidan av gamla och granlågor. På lövträden finns bl.a. lunglav och skrovellav. Arterna växer främst på gamla lövträd, i ljusöppna miljöer med fuktigt mikroklimat. Andra arter som kan ses i området och signalerar skyddsvärd skog är violettgrå tagellav, broktagel och vedtrappmossa. Den rödlistade skalbaggen raggbock är funnen i området. Raggbocken är beroende av grova tallågor med hård kärnved.

Vägbeskrivning
Läge: Värmlands län, Hagfors kommun, ca 15 km väster om Hagfors.

Kör norrut från Munkfors, 16 km, på väg 62. Sväng vänster mot Lysvik. Fortsätt ca 11,5 km till Sågfallet. På norra sidan om vägen kan man se Lakenesjön. Sväng höger (nordväst) vid Sågfallet. Fortsätt sedan norrut ca 5,3 km till Kroktjärnen. Håll höger och fortsätt mot nordost ca 1,4 km och sväng sedan in på vägen till vänster där parkeringsyta finns. Gå sedan dygt en kilometer efter vägen, reservatet ligger på höjden till höger. Markerad led saknas.

Anordningar

Besöksanordningar saknas.
Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:
•samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
•samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
•skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
•framföra fordon,
•medföra ej kopplad hund.

Fakta
Bildat: 2010

Storlek: 108 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Norskog Skallberget
Adress
sågfallet
Lakene
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Lakene
Besök hemsida
Natursevärdheter
Natur