Naturreservatet Norskog Skallberget

Naturreservat Norskog Skallberget innehåller artrik barrskog och hyser arter så som tallticka, lunglav och raggbock.
Naturreservat Norskog Skallberget bildades för att bevara den värdefulla livsmiljön av gammal artrik barrskog samt för att bevara hotade arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.
Området har en tydlig brandhistorik. Det finns många träd med brandljud. En torraka visar spår av fem bränder. Död ved finns i hela området, men störst volymer finns i granrikare områden. Det finns flera mindre myrpartier och surdråg i området.

Reservatet Norskog Skallberget är en del av Skallbergen, ett höghöjdsområde som omfattar flera toppar. Den högsta toppen inom Norskog Skallberget ligger 440 meter över havet och utgör östra delen av reservatet. Ravelsdalen går genom reservatet. Skogen är talldominerad på höjderna med mestadels äldre och senväxta träd, nedåt branterna ökar inslaget av gran även de äldre och senvuxna. Lövträd så som björk, asp och sälg finns i reservatet.
Reservatet bildades för att bevara den värdefulla livsmiljön naturlig, gammal barrskog samt för att bevara missgynnade och hotade arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.

Djur och växter:
Området hyser flertalet arter som visar på skyddsvärd skog däribland tallticka. Norskog Skallberget består av naturskogar med gamla träd och här finns träd som är 150-200 år eller mer. Här finns doftskinn som ofta är en s.k. urskogsindikator då den främst återfinns i helt eller nästan helt orörda skogar. Lunglav och skrovellav återfinns på lövträden i ljusöppna miljöer. Andra arter i området som signalerar skyddsvärd skog är violetta tagellav, broktagel och vedtrappmossa.

Vägbeskrivning
Läge: Värmlands län, Hagfors kommun, ca 15 km väster om Hagfors.
Kör norrut från Munkfors, 16 km, på väg 62. Sväng vänster mot Lysvik. Fortsätt ca 11,5 km till Sågfallet. På norra sidan om vägen kan man se Lakenesjön. Sväng höger (nordväst) vid Sågfallet. Fortsätt sedan norrut ca 5,3 km till Kroktjärnen. Håll höger och fortsätt mot nordost ca 1,4 km och sväng sedan in på vägen till vänster där parkeringsyta finns. Gå sedan dygt en kilometer efter vägen, reservatet ligger på höjden till höger. Markerad led saknas.

Föreskrifter
I reservatet är det förbjudet att:
•samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
•samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
•skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
•framföra fordon,
•medföra ej kopplad hund.

Fakta
Bildat: 2010
Storlek: 108 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Norskog Skallberget
Adress
sågfallet
Lakene
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Lakene
Natursevärdheter
Natur