Naturresevatet Nordsjöskogen

Har en rik flora av mossor och lavar
Naturreservatet Nordsjöskogen har en rik flora av mossor och lavar med förekomst av flera sällsynta och hotade arter.

Reservatet, som ligger i en sluttning ner mot Nordsjöns nordöstra del, är en gransumpskog med betydande inslag av björk och enstaka sälgar, gråalar och klibbalar. I de centrala delarna finns gott om döende och döda träd samt grova granlågor (liggande torrträd). Markvegetationen i området domineras av olika ris, men fläckvis förekommer örter som tibast, kransrams, spindelblomster och spädstarr. Skogsavverkningar i modern tid har förekommit i mycket begränsad omfattning, men spår efter plockhuggning finns.

Reservatet bildades för att bevara en gransumpskog med ovanligt rik kryptogamflora, däribland ett flertal sällsynta och hotade svamp-, moss- och lavarter. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter:
Bland flera lavar kan nämnas kortskaftad ärgspik, liten spiklav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, violettgrå tagellav och dvärgbägarlav. Vedsvamparna representeras bland annat av doftskinn, stjärntagging, kötticka, gräddticka och ullticka.

Djurlivet omfattar ett flertal arter som är beroende av gammal, naturskogsartad barrskog. Tjäder och järpe skräms ofta upp under promenad i reservatet. Duvhök har häckat i området och den rika tillgången på döda och döende träd gynnar spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett. Av större djur finns älg och troligtvis uppehåller sig även björn i trakten, då både spår och spillning hittats under besök.


Vägbeskrivning

Läge: Hagfors kommun, ca 17 km NNO Ekshärad.

Från Ekshärad (väg 62) kör man österut mot Byn och därefter norrut till Hornnäs. Från Hornnäs följ vägen mot Brunnberget så kommer man direkt på p-platsen för Nordsjöskogen. Ca 11 km från Hornnäs.

Anordningar

En markerad led tar besökaren från parkeringen till reservatet ca 800 meter. I reservatet går en rundslinga på 1400 meter. Informationstavla finns vid parkeringen och reservatsgränsen.
Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:
•skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
•skada eller ta bort träd eller buskar,
•plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
•framföra alla slag av fordon eller farkoster,
•medföra okopplad hund eller katt,
•tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
•göra upp eld,
•fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
•anordna tävlingar,
•rida.

Fakta

Bildat: 2001 utökat 2017

Storlek: 64 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Nordsjöskogen
Adress
Hornäs
Ekshärad
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter