Rundslinga Nordsjöskogen

Promenera bland sällsynta mossar och lavar och lyssna till ropen av hackspettar och duvhökar.
Detta reservat ligger vid Nordsjöns nordöstra del och är en gransumpskog med betydande inslag av björk och enstaka sälgar, gråalar och klibbalar.
Markvegetationen i området domineras av olika ris, men även örter som tibast, kransrams, spindelblomster och spädstarr förekommer.

Syftet med detta reservat var att bevara en gransumpskog med ovanligt rik kryptogamflora, det vill säga sporväxter.
Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djurlivet omfattar ett flertal arter som är beroende av gammal naturskogsartad barrskog.
Duvhök har häckat i området och den rika tillgången på döda och döende träd gynnar flera hackspettsarter.
Av större djur finns älg och även spår och spillning av björn har påträffats.


Längd: 3 km
Svårighetsgrad: Medel
Markering: Orange
Start (GPS): 60.32801, 13.583393

Vägbeskrivning: Från Ekshärad och Rv 62; kör österut mot Byn och därefter norrut till Hornnäs.
I Hornnäs tar du första "större" grusvägen upp till Höger. Om du kommer till nästa by; Stackerud innan du svängt upp på grusvägen har du åkt för långt.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Nordsjöskogen
Adress
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Nordsjöskogen
Familj
Gratis
Natur
Vandra